Home About Us Book Releases News & Reviews Booklist Distributors
Publishing with us Careers Readers Feedback Contact Us Sister Concern
   >>New Arrival
>>
>>
View Presentation
VIEW

हे. मा. ची. डायरी
Subject : Literature
Language : Marathi
Author : वा. भा. जोशी
Binding : Na
First Edition : 08/09/2006
Current Edition : 08/09/2006
Size : 1-8 Demi
Price : 50
Web Price : 45
News & Reviews
Awards
About Author
0000
    शाळा हे सरस्वतीचे पवित्र मंदिर ...परंतु याचा अर्थ या क्षेत्रात सर्वजण गंभीर चेहरे करून बसलेले असतात असे मुळीच नाही. मुलांचा खट्याळपणा चालू असतोच. त्याचप्रमाणे अनेक शिक्षक ही मिश्कील असतात. एका शाळेतील वातावरणाचे, तेथील व्यक्ती आणि वल्लीचे नर्मविनोदी चित्रण असलेली 'हे.मा.ची अर्थात हेडमास्तरांची डायरी.
Home | About us | Book Releases | News & Reviews | Booklist | Distributors | Publishing with us | Careers | Readers Feedback | Contact us | Sister Concern
Designed by Merven Technologies © Copyright, All rights reserved Disclaimer